Meteen naar de inhoud

Privacy Policy

Muziekvereniging Volharding Huissen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Volharding Huissen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Volharding Huissen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Volharding Huissen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;

–          Incasseren van lesgelden en contributie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het aanmeldingsformulier lidmaadschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Volharding Huissen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Adres;

–          E-mailadres;

–          Telefoonnummer(s);

–          Geboortedatum;

–          Geslacht;

–          Bankrekeningnummer;

–          Te bespelen instrument.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Volharding Huissen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van leden ten behoeve van nieuwsbrief
Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Volharding Huissen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Een beknopt ledenbestand.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Volharding Huissen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Volharding Huissen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Docenten
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Muziekvereniging Volharding Huissen  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De overeenkomst van opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Volharding Huissen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Geboortedatum;

–          Salarisgegevens;

–          Kopie ID;

–          BSN-nummer;

–          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Volharding Huissen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–         Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verstrekken van informatie aan Gemeente Lingewaard in verband met subsidie aanvragen.
  • Het verstrekken van informatie aan Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.

onze vereniging heeft een zakelijke relatie KNMO en verstrekt de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van bestuurslid-/leden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Muziekvereniging Volharding Huissen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens Muziekvereniging Volharding Huissen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Muziekvereniging Volharding Huissen

Koelhuisstraat 67

6851 NC

Huissen

Voorzitter@volhardinghuissen.nl